Jump to content


Photo

01 января 2008 года


 • This topic is locked This topic is locked
213 replies to this topic

#201 Emil

Emil
 • Guests

Posted 30 December 2007 - 10:03 PM

Цитата (Emil @ Dec 27 2007, 06:14 AM)

9) Bu problemin tibbi nogteyi nezerden izahi vardir ve problemin tibbi yolarlada helli axtarilmagdadir ama dua, zikrler ve diger peygember s.a.v. tebabeti metodlari ilede (qara zire ve s.) mualice etmek isterdim ve bu yonde meslehitniz uchun minnetdar olardim.

9. Çalışın bir şey olanda dua edin, sonra həkimə göstərin. Əgər həkim bir əlac tapa bilməsə onda deyilən üsula əl atın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Salam aleykum.
Bu necur dua olmalidir? Shefaet duasi? Gozdeyme duasi? Yada istixare? Mesel uchun ushaga gore hekime gedirem istixare gilmag olar yoxsa yersizdir? Umumiyyetle istixarenin her hansi bir ish uchun gedende yeri var yoxsa yersiz olan ishler novude var?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Həkimə gedərkən istixarəyə ehtiyac yoxdur. İstixarə əsasən görəcəyin işin xeyir və ziyan arasında bir seçimini etmək üçün olur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#202 e_samir_e

e_samir_e

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 1 posts

Posted 30 December 2007 - 10:13 PM

essalamu aleykum sheyx Qamet.
SUAL1: Hansi maddelerin paltarda ve ya namaz qilinan yerde olmasi namazin qilinmasina engeldir.ve miqdari, hansi miqdarda olmasi ?
SUAL2: Ebu bekr mescidinin heytindeki uzeri bagli olan, namaz qilmaq ucun olan yerin istiqameti tam Mekkeye dogrudurmu ? mescid oraya nezeren nisbeten sag terefe istiqametlenmish kimi gorunur.
Essalamu aleykum va rahmatullahi va bereketuhu.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Bu haqda buraya müraciət edin:Murdar şeylər
2. Bəli, eyb etməz. Burada problem yoxdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#203 Mustafa

Mustafa
 • Guests

Posted 30 December 2007 - 10:15 PM

Salam aleykum,
Eleleri olacagmi ki etdiyi gunahlarin ezabini gebrde cheksin ve artig giyamet gunune temizlenmish olsun? Yani gebrde gunahlarin evezini alsin ve sonrada cennete dushsun? Yoxsa temizlenmek yalniz Allahin rehmi ile ve yada cehennem odu ile ola biler (sohbet olumden sonra gedir).
Jazakallahu khairCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu qəbirdə də ola bilər. Lakin hər kəs Allahın rəhmətini qazandıqdan sonra cənnətə daxil olacaqdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#204 Guest

Guest
 • Guests

Posted 30 December 2007 - 10:49 PM

Ассаламу алейкум ва рахматуллах !
Хорметли шейх ! Меним бир нече суалым вар:
1. Гедже намазы сесли олмалыдыр вя йа сессиз?
2. Евде азан вермек ваджибдир?
3. Евде азан вереркен ону намазын вахты гирен кими вермек лазымдыр ? 30 дегиге гедж олса олар ?
4. Азаны башга йерде гонаглыгда олсан вермек лазымдырмы ?
5. Евде верилян азан иля игамя арасы намаз гылмаг олар? Бяс дуа етмяк? Бунлар йалныз мясджидя аиддир, йохса евде де олар?
6. Вя хямчинин бир мясяля барясиндя сиздян сорушмаг истярдим. Джума намазындан чыханда метро иля гетдим, метрода бир гардаш мене йахынлашды , сохбет салды сынаглардан. Гардаш гярибя шейляр данышды, деди ки:
" Гардашлардан киминля ися саламлашанда урейимде ону сойурем, кинлеширем, озумден асылы олмур, бирден башлайыр бирден кечир. Намаз вахты гозуме герибе шейлер горсенир, башымы йелляйирям кечир, сеслер ешидирем вя с., "
вя мендян сорушду ки бу нядир. Мендя ки чох билмиш адамлар кими буна гуйа ки мясляхят вермяк чалышдым. Дедим ки, бу шейтандандыр, вясвясядир , фикир вермя , ибадятиндя мохкем ол, намазын вахты гирен кими гыл , узатма, зикирлери еле , суннетлери гыл, месджиде тез тез гел джамаат намазларына, Ихлас, Фяляг, Нас сурелери оху. О ися деди ки:
"Сурелери билмирем, амма зикр еляйирям, месджиде геле билмирем Артйомда галырам, джумайа гяля билирем."
Вя тез тез тякрар еляйирди ки "бу Иблисдяндир?" мян ися дедим ки бяли , Иблис Аллаха анд ичиб вя гийамят гунуня гядяр еле едяджяк, мане оладжаг мусялманлара. Гардаш хятта деди ки
"Хярдян адам истяйир намазы терк етсин, амма ибадятя тезе геленде беле шейлер лап чох олурду инди бир аз азалыб, вя тяк галанда лап пис олур , билирсен ня елейир , дяхшят , демяли о иблисдяндир, о сядждя етмяди , мунафиг олду , сядждя ется иди беле олмазды"
Бир аз да емосионал данышмага башлады, хятта мен бир анлыг фикирляшдим ки буну вагонда истерика тутаджаг, мен буну сакитляшдиря билмяйяджям, вя еле бу анда фикирляшдим ки бу мяхсулиййят мяня лазым дейил вя гардаша дедим ки мясджиддя оланда йахынлаш елм яхлиня , онлара даныш ,соруш, бялкя не ися дуа охуйаджаглар сене комек етмек учун, амма узатма.
Еле бунунла да сохбет гуртарды о вагондан чыхды.
Мяним учун гаранлыг галды ки о гардаш нийя беля вязиййятя душуб, амма ки бир аз да рухи хястяйя бянзяйирди, лакин бир о гядяр дя чох дейил . Бу ня иля ялагяли иди ? Вя беля шейлярдян горунмаг учун ня етмяк лазымдыр ? Йяни инсан аджиздир ми беля халларын гаршысында ? Хеч инанмырам. Ислам дини мукяммял диндир вя проблем варса , демяли яладжы да вар, вя о барядя мялумат вермяйинизи хаиш едирям.
Аллах разы олсун
Ассаламу алейкум ва рахматуллах!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Belə namazlar adətən səssiz qılınır.
2. Bəzi alimlər deyirlər ki, vacibdir.
3.Çalış namazın vaxtı girən kimi azan verəsən.
4. Bacardıqca verin.
5.Bu, hər ikisinə aiddir.
6. Sən ona çox gözəl cavab vermisən. Ola bilər həmin adamın xəstəliyi var. Onu həkimlərə göstərəndən sonra müəyyən qardaşlar ona bəzi dua və ayələri oxuya bilərlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#205 Guest

Guest
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 01:49 AM

Əs-sələmu aleykum va rahmətullah va bərəkətu.
Axi sualim Bankla əlaqədərdi. Mən bildiyimə görə bankda işləmək haramdır.
Diqqət etsək yavaş-yavaş banklarin sayı coxalır və maaşlar komunal xərclər və s.. işlər bank vasitəsi ilə həyata kecirilir.

sual-1. Mən Samsungdan mal alırdım kredite bir nece aya pulunu verirdim.
Sonra dükanda dediler ki artıq pullar Bank of Baku Bankına verilmelidir.
Mən elim ehlinnen soruşdum dediler ki, qalan pulu ver bir daha onlardan
götürmə. İndi mən mal alıb pulunu banka vere bilerem? % yoxdursa.

sual-2. qaz pulunu işıq pulunu bank vasitesi ile odemek olar?

sual-3. maaş alanda kart vasitesi ile Bankamatlardan aliriq.
Kartlarda banklarin adi olur.
Başqa bankin bankamatindan pul cixardikda % tutur.
Bele bankamaddan pul cıxarmaq olar?

sual-4. eger Banklarla iş görülürse neye göre orda işlemek haramdır.
Eger haramdırsa niye işlerimizi Bank vasitesi ile görürük.

Allah razi olsun.Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Belə hallarda deyilən problemlərlə qarşılaşmamaq üçün çalışın ki, nəğd alasınız.
2. Əgər orada onların filialı varsa eyb etməz.
3. Bunlar zəurətdir, bunda eyb etməz.
4. İxtiyar və zərurət halı var. Buna görədir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
#206 Sebuhi

Sebuhi
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 10:27 AM

Salam aleykum sheyx.Siz heqiqetende burada selefiliyi teblig eden yegane sheyxsiniz.subhanu-Allahu Taala sizde razi olsun.sheyx qardashlar arasinda bir mesele baresinde mubahise dushub.Bir qrup qardash var ki sizin adiniz gelende size-Qamete atam anam feda olsun deyirler.Delil olaraq sehabelerin de ResuAllaha bele demelerini delil getirirler.Bu ne derecede duzgundur?Birdeki sheyx o teze firqedi nedirse teze bir qrup selef olan qardashlar var sizin paxilliginiz yaman cekirler ne meseledi bu?Onlar kimlerdir?Deyrler selefik amma saqqala ve balaga emel elemirler.Cavaba gore Allah sizden razi olsun!Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu...Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, elə demək olmaz. Çünki səhabələr bunu yalnız Peyğəmbərə (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) deyiblər, başqalarına isə deməyiblər.
Amma o ki qaldı narazılara çox güman ki, onlar müasir xəvariclərdəndir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
#207 vusal-vs

vusal-vs

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 35 posts

Posted 31 December 2007 - 12:23 PM

salam aleykum
Yaxin 5 ilde Selefilerin Azerbaycanda durumu, veziyyeti nece olar?
Devet coxalar Inshallah? yoxsa eksine cemiyyetin tezyiqi coxalar?
ALLAH razi olsun!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Dəvət indiyə qədər təzyiq altında çoxalıb. Belə də inşəllah davam edəcək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#208 Guest

Guest
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 01:05 PM

Salam aleykum.Qardas men deyibler ilik yemek olmaz.Bu ne derecede dogrudur?1deki bizim getdiyimiz yol selefi yoludur?Menasi nece olacaq?Aciqlayardiz.Cox sagolun,salam aleykumCavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İlik yemək olar. Bunun heç bir qəbahəti yoxdur.
Bəli, şəkk yoxdur ki, bizim getdiyimiz yol sələfi yoludur. Bunun mənası odur ki, biz Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) və onun səhabələrinin və onların ardınca gedən alimlərin yolunu gedirik.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#209 qonaq

qonaq
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 02:06 PM

Цитата
salam aleykum.
Mojno li nosit na klyuchax brelok v forme jivotnix?


Цитата
Ответ:

Цитата
Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Bundan çəkinmək daha məsləhətdir. Ümumiyyətlə surətin haram olması və onu əvəz edən digər formaların olmasına görə ondan çəkinin.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


Salamun aleykum!....
bəs bu ayə haqda nə deyə bilərsiniz!

Səba-13 - Onun (Süleyman) üçün nə istəsə - məbədlər (uca qəsrlər), heykəllər, (min nəfərdən ibarət qonağın və qoşunun birlikdə oturub yeyə biləcəyi) böyük hovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən iri qazanlar düzəldirdilər. Siz, ey Davud ailəsi! (Allaha) şükranlıqla itaət edin! (Bu nemətə şükür edin!) Bəndələrimdən (nemətlərimə) şükür edəni azdır! (34;13)

Цитата
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bu onların şəriəti idi. Bizim şəriətə aidiyyatı yoxdurş Bizim şəriət bunu qadağan etmişdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


Necə yəni bu onların şəriəti idi!?..
Məyər allah qatında şəriət yalnız islam deyilmi?
Bütün peyğəmbərlər eyni bir din üçün göndərlməyiblərmi?
Vallahi mən heç inanmazdım ki, sənin cavabın belə ola bilər. Vallahi bunu mənə qeyrisi desəydi gülünc gələrdi.

3:85 Kim islamdan başqa bir din ardınca gedərsə, (o din) heç vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər çəkənlərdən olar!

2:130Səfeh olanlardan başqa kim İbrahimin dinindən üz çevirər? Biz onu dünyada elçi seçdik. Şübhəsiz ki, o, axirətdə də əməlisalehlərdən olacaqdır.

2:132İbrahim də, Yaqub da bunu oğullarına vəsiyyət etdilər: "Ey oğullarım! Həqiqətən, Allah bu dini sizin üçün seçmişdir. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz!"

16:36 Biz hər ümmətə: “Allaha ibadət edin, Tağutdan çəkinin! – deyə peyğəmbər göndərmişdik. Onlardan bir qismini Allah doğru yola yönəltmiş, bir qismi isə (Allahın əzəli elmi ilə) haqq yoldan azmalı olmuşdur. (Ey müşriklər!) Yer üzündə dolaşıb görün ki, (peyğəmbərləri) yalançı hesab edənlərin axırı necə oldu!

16:89 Qiyamət günü hər ümmətə özlərindən bir şahid (hər ümmətin öz peyğəmbərini) göndərəcəyik (tutacağıq). (Ya Rəsulum!) Səni də bunlara (öz ümmətinə) şahid gətirəcəyik. Biz Quranı sənə hər şeyi (dini hökmləri, halal-haramı, günahı və savabı) izah etmək üçün, müsəlmanlara (və ya Allahın vəhdaniyyətini qəbul edən bütün insanlara) da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik!

23:44 Sonra bir-birinin ardınca (ümmətlərə) peyğəmbərlər göndərdik. Hər ümmətə öz peyğəmbəri gəldikcə onu yalançı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib (izi-tozu qalmayan) əfsanələrə döndərdik. İman gətirməyən tayfa məhv (Allahın rəhmətindən uzaq) olsun!

98:5 Halbuki onlara, dini məhz Allaha məxsus edərək, həniflər kimi ibadət etmək, namaz qılmaq və zəkat vermək əmr olunmuşdu. Doğru din də elə budur!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Qardaş tələsmə. Bunu hansı elmli adamdan soruşsan belə cavab verəcəkdir. Çünki uca Allah buyurur ki, «Sizin hər biriniz üçün bir şəriət və bir yol təyin etdik. Əgər Allah istədiyi, sizi (eyni şəriətə tabe) vahid bir ümmət edərdi. Lakin bu (müxtəliflik) Allahın verdikləri ilə sizi imtahan etməsi üçündür.» Maidə: 48.
Belə misallar çoxdur. Məsələn Allah təalə Musa a.s. deyir ki, «Mən, həqiqətən, sənin Rəbbinəm. Nəleynini (ayaqqabılarını) çıxart, çünki sən müqəddəs vadidə - Tuvadasan! » Taha: 12.
Amma bizdə isə İslam şəriətinə əsasən namazı ayaqqabı ilə qıla bilərsən.
Yəni bütün Peyğəmbərlərin dəvəti tövhiddə bir idi. Uca Allah buyurur ki, «(Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, ona: “Məndən başqa heç bir tanrı yoxdur. Buna görə də yalnız Mənə ibadət edin!” – deyə vəhy etməyək. » Ənbiya: 25.
Amma şərət məsələlərində, yəni fiqhi məsələlərdə isə fərq var idi.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!#210 Seva

Seva
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 02:09 PM

Salam aleykum!
1.Straxovat chto libo haram?Esli da,to zachem?
2.U menya na danniy moment est kabin.Do etogo ya delala mnogo istixari,seychas menya stalo chtoto bespokoit.Mojno li mneopyat soverwat istixaru,chtob Allax pomog mne v pravilnom vibore?
Cazakallaxu xayran!
SALAM ALEYKUM!!!!!!Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
1. Bəli, haramdır. Bu hər iki tərəf arasında olmayan bir şey üçün bağlanan sazişdir, bu isə düzgün deyil. Hətta əqidə baxımından burada problem var.
2. Bəli olar. Allah sizə kömək olsun.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!#211 zabaniyya

zabaniyya
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 03:38 PM

Əs-sələmu aleykum va rahmətullah va bərəkətu. Qamət müəllim bu hədis səhihdirmi?
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, я боюсь для вас человека, который читает Коран, и его красота (Корана) отражается на нем, и он становится защитником Ислама. Затем он оставляет Коран, опрокинув его за спину, и бросается на своего соседа с мечом, обвиняя его в многобожии (ширк)». И Хузайфа спросил: “О пророк Аллаха, кто из них ближе к многобожию, тот, кто обвиняет или тот, кого обвиняют?!” Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Нет, тот, кто обвиняет!» аль-Бухари “ат-Тарих” 297, Ибн Хиббан, 81. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Хайсами, хафиз Ибн Касир и шейх аль-Альбани “ас-Сильсиля ас-сахиха” 3201.
Allah razı olsun!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, səhihdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

#212 Guest

Guest
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 04:04 PM

Цитата (Guest @ Dec 27 2007, 03:55 AM)
Цитата (Guest @ Dec 24 2007, 01:07 AM)
İbn Cibrinin Seyyid Qutb haqqında dediklərinə gəlincə belədir:


Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Seyyid Qutb barədə də böyük alimlər kifayət qədər demişlər. Sadəcə olaraq bəzi alimlər ona qarşı sərt olmamağı tövsiyə ediblər.
O, alim deyil. Çalışın onun kitablarını oxumayın.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

əs-Sələmu aleykum va rahmətullah.
İbn Cibrin Seyyid Qutb haqqında nə deyib ki? Niyə onun yazısını silibsiniz? Oxuyardıq görəydik nə deyilir orda?!Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Onu artıq biz keçmiş suallarda bir neçə dəfə foruma buraxmışıq və ona görə buna ehtiyac duymadıq deyə sildik. Sadəcə şeyx orada məsləhət görür ki, onaq qarşı çox şiddətli olmayın. İxvanlar və onların filialçıları ondan və digər şeyxlərdən onun barəsində belə yumuşaq münasibətləri gətirirlər ki, oz istəklərinə müəyyən qədər nail olsunlar. Amma maraqlıdır ki, əgər biz Seyyid Qutb deyən fikirlərin bəzilərini biz desəydik çoxdan bizə kafir deyərdilər. Buyurun özünüz onun xətalarına baxın. Seyyid Qutbun xətaları
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Salam aleykum. Verdiyin linkdəki yazının müəllifi kimdir, kim onun xətalarını toplayıb?Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bunları toplayan sələfi şeyxlərdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#213 XXXX

XXXX
 • Guests

Posted 31 December 2007 - 06:33 PM

Salam aleykum!Qardash,sualim bu xristianlarin bayrami iledir!Kimse cahil insan(Allah hidayet versin)Yeni il bayrami ile tebrik ederlerse,hormet elameti olaraq nece cavab versek daha efzel olar?

Cox sagolun
Allah razi olsun.Salam aleykum va rahmatullahi va barakatuhu
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bacarsanız bildirin ki, bu bizim bayram deyil. O məqamda onu dəvət edin. Çalış bildir, amma əgər bunun mümkün olmadığını görsəniz onda bir cavab verin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

#214 Khadijah

Khadijah

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 12 posts

Posted 01 January 2008 - 01:49 AM

AsSalamu aleykum wa RahmatuLlah.
Qardash, Fiqh kitabini tercume edirdiniz, sona chatdira bildiniz? Bir de qardash, seher axsham zikirleri uchun mueyyen vaxt var? Yani men subha namazi chixandan sonra yaxud meghrib girenden sonbra zikrleri deye bilerem. Ya mutleq olaraq subh zikrlerini subh chixmamishdan, axsham zikrlerini de meghrib girmemishden demeliyem?
JazakALLAHU xayran. Ameen!
AsSalamu aleykum wa RahmatulLahi wa BarakatuHu.
Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Kitabın bitməsinə az qalıb.
Amma o ki qaldı zikrlərə yaxşı olar ki, öz vaxtında edəsən. Əgər birdən geciksən sonra da edə bilərsən.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki, onlar Sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki, Sən Qüdrətlisən, Müdriksən! (əl-Maidə(5),118)
0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users