Jump to content


Photo

01 октября 2007 года


 • This topic is locked This topic is locked
238 replies to this topic

#201 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 25 September 2007 - 04:35 PM

Əssələmu aleykum!

Qardaş, aşağıdakı bütün müsəlman bacı və qardaşlarımız üçün qoyduğum və Renat qardaşım (toislam.com) saytından götürülən bu fətvay nəhayət ki, hamilə və südverən qadınların orucların qəza tutub tutmaması söhbətin son qoyur, Allahın izni ilə. Belə ki, burada ən güclü və səhih rəy kimi, beşinci rəy, yəni hamilə və süd verən qadınlar əgər oruclarını buraxıblarsa yalnız kasıbların yedizdirməsi kifayətdir. Bu da İbn Abbasın və İbn Umarın təfsir etdiyi sözlərə əsaslanır və bildiyimiz kimi, İbn Abbas Quranın ən yaxşı təfsirçisidir, necə ki İbn Məsud demişdir. Həmçinin onlardan gələn rəvayətlər mərfu formasındadır (yəni, peyğəmbər, salallahu aleyhi vəssəlləmə çatan), həmçinin bu onların ictihadı olmadığı üçün (çünki İbn Abbas sözlərini dedikdə deyir ki, "müəyyən edilib ki", bu sözlər isə onun ictihad etməsinə deyil əksinə Peyğəmbərdən, salallahu aleyhi vəssəlləmdən eşitdiyinə dəlalət edir, və səhabələr arasında onlara heç bir etiraz olmadığına görə şəriətdən sayılır. Xahiş edirəm siz, qardaşlar və bacılar fətvanı diqqətlə oxuyun və özünüz beş rəyin içində hansının daha doğru və səhih olmasına baxın (uzun məqaləyə görə üzr istəyirəm):

Обязаны ли женщины возмещать пост, пропущенный по причине беременности или кормления грудью?
Фикх - Литература
25.09.2007 г.
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и к Которому взываем о помощи и прощении. Мы ищем защиты у Аллаха от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах ведет по прямому пути, того никто не сможет ввести в заблуждение. А кого Он оставит, того никто не наставит на прямой путь. Мы свидетельствуем, что нет никого достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад – раб Аллаха и посланник Его.
А затем:
В связи с разногласиями, существующими вокруг восполнения поста пропущенного по причине беременности или кормления грудью, многих мусульманок интересует вопрос, чем обязана беременная и кормящая грудью? Обязаны ли они поститься или нет, и необходимо ли им возмещать пост в том случае, если они его пропустили.
С соизволения Аллаха эти вопросы будут рассмотрены с приведением доводов всех сторон.
О том, что беременная и кормящая грудью могут при необходимости прервать пост
От Анаса ибн Малика сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Великий и Всемогущий Аллах освободил путников от поста и половины молитв, а беременных и кормящих грудью женщин освободил от поста». ат-Тирмизи 715, Абу Дауд 2408, ан-Насаи 2277. Достоверность хадиса подтвердили имам Абу ‘Иса ат-Тирмизи, имам Ибн Хузайма и шейх аль-Альбани.
Беременная и кормящая грудью могут не соблюдать пост в том случае, если испытывают опасение за себя, за плод, за пропажу или нехватку молока, и в этом нет разногласий среди ученых. Однако, если они способны поститься, не опасаясь за все вышеперечисленное, то им запрещено оставлять пост, ибо Всевышний Аллах говорит: «А поститься лучше для вас, если бы вы только знали!» (аль-Бакъара 2: 184).
Ибрахим ан-Наха’и рассказывал: “Однажды одна женщина пришла к ‘Алькъаме и сказала: “Я беременна, но я в состоянии соблюдать пост, однако мой муж запрещает мне это”. Тогда ‘Алькъама сказал ей: «Повинуйся Аллаху и не слушайся своего мужа!»” ‘Абдур-Раззакъ № 7566.
Имам Ибн ‘Акъиль сказал: “Если беременная и кормящая грудью опасаются за плод или ребенка, то им не следует поститься, а если они не опасаются, то им запрещено не поститься!” См. “аль-Инсаф” 7/382.
Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: “Не дозволено беременной и кормящей грудью не соблюдать пост, кроме как при необходимости!” См. “Фатауа ас-сыям” 161.
Таким образом, беременная и кормящая грудью могут не соблюдать пост лишь в случае опасения, а не просто по причине кормления или беременности, как это полагают многие.
Примечание:
Если у беременной женщины происходит выкидыш в стадии формирования у плода различных частей тела, таких как голова или руки, то подобный случай рассматривается как ан-нифас (послеродовое кровотечение), и женщина не постится. Если же выкидыш произошел на ранних стадиях беременности (до восьмидесяти дней), то в отношении женщины применяются положения, связанные с истихадой (болезненное кровотечение), и она не должна оставлять свой пост. См. “Фатауа аль-Ляджна ад-даима” 10/224.
Возмещаются ли пропущенные дни поста по причине беременности и кормления грудью?
Относительно данного вопроса среди ученых существует пять известных мнений, правильным из которых является только одно, поскольку истина одна, а противоречивые разногласия не имеют к ней никакого отношения. Имам Малик говорил: “Клянусь Аллахом истина лишь одна и два противоречащих друг другу мнения, одновременно правильными быть не могут!” См. “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 2/82.
Рассмотрим подробно мнения всех сторон:
Первое мнение состоит в том, что беременная и кормящая грудью обязаны возместить пост и кормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это было мнением Малика, аш-Шафи’и и Ахмада. См. “Тухфатуль-ахуази” 3/402. Однако некоторые шафи‘иты и ханбалиты считали, что если они не постятся, опасаясь за себя, то они должны просто возместить пропущенные дни поста, без кормления бедняка. См. “Сахих фикъху-Ссунна” 2/125.
Второе мнение состоит в том, что беременная только возмещает пропущенные дни поста, а кормящая грудью возмещает пост и кормит за каждый пропущенный день одного бедняка. Это одно из мнений имама Малика и многих шафи‘итов. См. «аль-Маджму’» 6/273.
Первые два мнения не имеют основы ни в Коране, ни в Сунне, ни в словах кого-либо из сподвижников. Имам Абу ‘Абдуллах аль-Маррузи говорил: “Мы не знаем никого, от кого бы достоверно передавалось необходимость объединять оба положения: кормление бедняка и возмещение поста, кроме имама Муджахида”. См. “аль-Истизкар” 3/364.
Третье мнение состоит в том, что беременная и кормящая грудью просто обязаны возместить пропущенные дни поста, не кормя бедняков. Это мнение Абу Ханифы, аль-Ауза’и, Суфьяна ас-Саури, Абу Саура и Абу ‘Убайда. См. “Бидаятуль-муджтахид” 1/446. Также этому мнению отдали предпочтение шейх Ибн Баз и Ибн ‘Усаймин.
Они говорят, что основа в шариате Всевышнего – это обязанность соблюдать пост для каждого мусульманина, и это имеет отношение также к беременным и кормящим грудью, поскольку нет для них никаких исключений. И в связи с этим они обязаны возместить пропущенные дни поста так же, как и любой, кто не соблюдал пост по уважительной шариатской причине.
Также их доводом являются следующие аналогии:
Хадис: «Великий и Всемогущий Аллах освободил путников от поста и половины молитв, а беременных и кормящих грудью женщин освободил от поста».
Они говорят, что беременная и кормящая упоминаются в хадисе наряду с путником, а путник обязан возместить пропущенный пост.
Также они сравнивают их с больным, поскольку больной не поститься из-за опасения за себя, но вместе с этим по выздоровлению обязан возместить пост.
Четвертое мнение состоит в том, что беременная и кормящая грудью не возмещают пост и не кормят бедняков. Это мнение имама Ибн Хазма, и ему отдал предпочтение шейх Хамад аль-Ансари. См. “аль-Мухалля” 6/263, “Тухфату ас-саиль ‘ан саум аль-мурды’ уаль-хамиль” 138.
Их мнение основывается на том, что в шариате Всевышнего Аллаха есть дозволенность на несоблюдение поста по причине кормления грудью или беременности, и нет никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне на то, что они обязаны возмещать пост. Всевышний Аллах обязал возмещать пост только пяти категориям людей, а это: путник, больной, сознательно вызвавший рвоту, женщина у которой месячные или послеродовое кровотечение. Упомянув это, Ибн Хазм сказал: “Ни один человек не имеет права обязывать тем, на что не пришел текст из Корана или Сунны, или на что нет единогласного мнения (аль-иджма’)”, после чего он прочитал следующий аят: «А тот, кто преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе» (ат-Талякъ 65: 1).
И пятое мнение состоит в том, что пропустившие пост беременная и кормящая грудью не обязаны его восполнением, а должны накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это было мнением Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара, а также за ними в этом вопросе последовали Са’ид ибн Джубайр, Къатада, Къасим ибн Мухаммад, Исхакъ ибн Рахауайх, Сайд Сабикъ и аль-Альбани. См. “аль-Имам би ахками-ссыям” 300-301, “Сахих фикъху-Ссунна” 2/125.
Ибн ‘Аббас в отношении аята: «А тем, которые способны поститься с трудом, надлежит накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184) сказал, что он отменен велением поститься, а затем добавил: “Установлено кормление одного бедняка за каждый пропущенный день для старика и старухи, которые не способны соблюдать пост[1], а также для беременной и кормящей грудью, которые опасаются (за детей)”. аль-Байхакъи 4/230, Ибн аль-Джаруд 381. Достоверность подтвердили имам ан-Науауи, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.
Ибн ‘Аббас также говорил: “Если беременная опасается за себя, а кормящая грудью боится за своего ребенка, то они оставляют пост в месяце Рамадан и кормят за каждый пропущенный день одного бедняка, и они не должны возмещать свой пост”. ат-Табари 2758 и др. Достоверность иснада подтвердили хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр в “аль-Истизкар” 3/364, Ибн Хаджар в “аль-Маталибуль-‘алия” 1/258 и шейх аль-Альбани в “Ируауль-гъалиль” 4/19.
Также сообщается, что Ибн ‘Аббас сказал беременной женщине: “Ты из числа тех, которые могут поститься с трудом, поэтому на тебе кормление бедняка, а не возмещение”. аль-Баззар 1/365. Имам ад-Даракъутни и хафиз Ибн Хаджар подтвердили достоверность.
Также сообщается, что однажды Ибн ‘Умар, увидев, что его беременной жене трудно поститься, сказал ей: “Оставь пост, так как ты из числа тех, кто не может соблюдать его. Поэтому корми за каждый день бедняка и не возмещай свой пост”. Нафи’ рассказывал, что то же самое Ибн ‘Умар повелел и своей беременной дочери. ад-Даракъутни 2/207/10. Достоверность иснада подтвердили имам ад-Даракъутни и шейх аль-Альбани. См. “Ируауль-гъалиль” 4/20.
Так же говорили такие известные имамы из числа последователей (таби’ун), как Са’ид ибн Джубайр и Къатада: “Не постится беременная, которая опасается за свое дитя и не постится кормящая грудью, которая опасается за свое дитя. Они должны за каждый пропущенный день кормить бедняка, и они не обязаны возмещать пост”. ‘Абдур-Раззакъ 7555, 7556.
Вывод
Как мы видим, из пяти упомянутых мнений самым сильным и наиболее аргументированным является пятое мнение, заключающееся в том, что беременная и кормящая грудью не должны возмещать пост, а должны кормить за каждый пропущенный день одного бедняка.
Это мнение является самым сильным по следующим причинам:
Во-первых, оно является мнением сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), которые были свидетелями ниспослания Корана и которые лучше других знали о его значении. Среди этих сподвижников Ибн ‘Аббас, о котором Ибн Мас’уд говорил: “Самый лучший толкователь Корана – это Ибн ‘Аббас!” ат-Табари 1/89. Иснад достоверный.
Во-вторых, в приведенных словах Ибн ‘Аббаса: «установлено», содержится указание на то, что это не его личное мнение или понимание Корана, а что это он знал из Сунны пророка (мир ему и благословение Аллаха), поскольку сподвижники в религии ничего не устанавливали. См. “Ируауль-гъалиль” 4/38.
В-третьих, то, что кто-либо из сподвижников толкует аят и говорит о причине его ниспослания и его отмене, указывает на то, что это является установлением шариата, а не его личным мнением, и в науке хадисоведения этот принцип хорошо известен. См. “Тадриб ар-рауи” 1/192, «‘Улюмуль-хадис» 1/24.
В-четвертых, даже если это мнение основывается на мнении Ибн ‘Умара и Ибн ‘Аббаса, то их мнение больше заслуживает того, чтобы ему следовать. Тем более что нет достоверных сообщений, чтобы хоть один сподвижник им в этом противоречил, а ставить в противоречие сподвижникам чье-либо мнение, кроме пророка (мир ему и благословение Аллаха), не дозволено! Все имамы ахлю-Сунна, включая и четырех имамов, считают, что если среди сподвижников было по какому-либо вопросу два мнения, то никому не дозволено вводить по данному вопросу третье мнение. Так же как если сподвижники объединились в одном вопросе, не дозволено идти им в противоречие. См. “ар-Рисаля” 595, “аль-Ихкам” 4/561, “аль-Усуль” 1/318.
Однажды Са’ида ибн аль-Мусайиба[2] спросили о его мнении в каком-то вопросе, и он сказал: “В этом вопросе разногласили сподвижники посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), и моему мнению не должно быть места среди них!” Ибн ‘Абдуль-Барр в “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 1423.
Также следует отметить, что если слова или поступок сподвижника не является следствием его иджтихада и неизвестно, чтобы кто-либо из других сподвижников ему возразил, то это является шариатским доводом, который необходимо принять, и именуется как иджма’у сукути! Относительно этого правила все последователи (таби’ун) и имамы были единогласны, кроме тех, кто отклонился от истины, как аш’ариты, му’тазилиты, философы и некоторые крайние ханафиты. См. “аль-Ихкам” 4/120, “ат-Тахсыль” 2/319.
Имам Абу Ханифа говорил: “Если я скажу то, что противоречит Книге Аллаха, то оставьте мои слова и следуйте Книге Аллаха”. Его спросили: “А если они противоречат высказыванию посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)?” Он сказал: “Оставьте мои слова и следуйте хадису посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)”. Его опять спросили: “А если они противоречат высказываниям его сподвижников?” Он ответил: “Оставьте мои слова и следуйте высказываниям сподвижников”. См. “аль-Мадхаль иля-Ссунаниль-кубра” 203-204, имама аль-Байхакъи и “Фатхуль-Маджид” 241.
Ибн Мас’уд говорил: “Не подражай слепо в своей религии людям, но если тебе придется это делать, то подражай умершим (т.е. сподвижникам), а не живым!” аль-Хатыб 1/438, аль-Лялякаи 131. Иснад хороший.
Разъяснение некоторых сомнений
Ответ на третье мнение и аналогию в сравнении беременной и кормящей грудью с путником или больным: Во-первых, на возмещение поста путниками и больными указывает сам Аллах, сказавший: «А тот, кто болен или находится в пути, то пусть поститься число других дней» (аль-Бакъара 2: 185). Однако на то, что кормящая грудью и беременная обязаны возместить свой пост, нет никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне.
Во-вторых, что касается доказательства того, что в хадисе беременные и кормящие упоминаются наряду с путником и аналогия на то, что исходя из этого, им следует возмещать свой пост, то правильность этой аналогии сомнительна. Смысл того, что в этом хадисе беременная и кормящая упоминаются наряду с путником в том, что эти категории людей освобождаются от поста. Но даже если из этого хадиса провести аналогию между путником с одной стороны и беременной или кормящей грудью с другой, то можно сказать: Ведь путник, который сокращает в пути молитву, совершая их по два рак’ата, не обязан по возвращении восстанавливать эти сокращенные молитвы. Точно также можно сказать, что упоминание путника в одном хадисе с беременной и кормящей грудью не указывает на то, что они обязаны возмещать свой пост. См. “Ахкаму-нниса” 37, “Сахих фикъху-Ссунна” 2/125.
Ответ на четвертое мнение, что беременным и кормящим грудью не следует ни возмещать пост, ни кормить бедняка состоит в том, что это мнение можно было бы принять в случае отсутствия противоречащих ему указаний от сподвижников. То, что они передают о кормлении бедняка и не возмещении поста беременными и кормящими грудью не просто их мнение, а имеет положение «марфу’», т.е. то, что передается от самого пророка (мир ему и благословение Аллаха).
Далее, некоторые ученые посчитали, что Ибн ‘Аббас пошел в противоречие остальным сподвижникам, посчитав, что аят: «А тем, которые способны поститься с трудом, надлежит накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184), не является отмененным.
Дело в том, что когда Всевышний Аллах вменил мусульманам в обязанность пост, Он разрешил им либо поститься, либо кормить за каждый пропущенный день одного бедняка, сказав: «А тем, которые способны поститься с трудом, надлежит накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184).
Пост был непривычен для мусульман и поэтому Милосердный Аллах вместо категоричного повеления, дал выбор Своим рабам между соблюдением поста и кормлением бедняка. Впоследствии Аллах обязал постом каждого, кто способен поститься, сказав: «А поститься лучше для вас, если бы вы только знали!», и сказав: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-Бакъара 2: 184, 185).
История об этом передается в хадисах от многих сподвижников, среди которых Ибн ‘Умар, Му’аз и Зайд ибн Аслям. См. “Сыфату-ссаум ан-наби” 82.
Однако дело в том, что и Ибн ‘Аббасу было известно об отмене этого аята, как мы уже упоминали это. Он говорил: “Что касается веления кормить бедняка, то оно было отменено аятом: «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-Бакъара 2: 185). Однако установлено для старика и старухи, которые не способны соблюдать пост, а также для беременной и кормящей грудью, которые опасаются (за детей), кормление одного бедняка за каждый пропущенный день”. аль-Байхакъи 4/230, Ибн аль-Джаруд 381. Достоверность подтвердили имам ан-Науауи, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.
Таким образом нам стало ясно, что Ибн ‘Аббас не шел в противоречие сподвижникам об отмене аята о кормлении бедняка, и видим, что ему было известно об этом как и другим, однако он указывает на исключение из этого в отношении каких категорий людей этот аят не отменен.
Также это подкрепляется хадисом Му’аза ибн Джабаля, который рассказывал: “Что касается поста, то когда посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) прибыл в Медину, он постился по три дня каждый месяц и в день ‘Ашура. Затем Аллах вменил ему в обязанность пост Рамадана, сказав: «О те, которые уверовали! Предписан вам пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас» (аль-Бакъара 2: 183). Затем Аллах ниспослал другой аят: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран как верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-Бакъара 2: 185). И Аллах утвердил пост для здорового человека и сделал облегчение для больного и путника. И Он также установил кормление бедняка для старого человека, который неспособен соблюдать пост”. Абу Дауд 507, Ахмад 5/246. Хадис достоверный. См. “Ируауль-гъалиль” 4/20.
Мы видим, что Му’аз также делает исключением старого человека из общего веления поститься. А в том, что неспособный поститься старый человек не соблюдает пост, а кормит за каждый день одного бедняка, нет никаких разногласий среди ученых. То же самое можно отнести к беременным и кормящим грудью, поскольку об их исключении из общего положения говорил Ибн ‘Аббас. Также и Ибн ‘Умар, от которого передается сообщение об отмене этого аята, говорит о том, что беременные и кормящие грудью должны кормить бедняка, а не возмещать пост.
Исходя из этих сообщений сподвижников, мы видим, что аяты о кормлении бедняка отменены, однако они не отменены в отношении старого человека, которому тяжело поститься, беременной, а также кормящей грудью женщины. Сообщения от сподвижников об отмене аята дозволяющего замену поста кормлением бедняка являются обобщенными, а сообщения о старом человеке, беременной и кормящей грудью конкретизируют и делают исключение из обобщенного веления. Имам аль-Къуртуби сказал: “Достоверно передается от Ибн ‘Аббаса, что этот аят (о кормлении бедняка) не отменен в отношении упомянутых категорий людей (старого человека, беременной и кормящей грудью). И первое мнение, что этот аят отменен, тоже правильное. Однако речь тут идет об отмене аята, в котором есть исключение”. См. “Тафсир аль-Къуртуби” 2/126.
Подобное исключение из общего повеления не мог сделать никто из сподвижников, кроме как опираясь на Сунну, и это правило хорошо известно в шариате. См. “аль-И’лям” 1/35, “аль-Мууафакъат” 3/118.
Как Ибн ‘Умар и Ибн ‘Аббас могли говорить беременным или кормящим грудью: “Вы из числа тех, «которые способны поститься с трудом», тогда как они, как и другие сподвижники знали об отмене этого аята?! Только в том случае, если в Сунне пришло исключение для беременных или кормящих грудью так же, как и для старого человека, которому трудно поститься.
Также одним из сомнений относительно данного вопроса являются слова ученых, заявляющих о том, что среди сподвижников было разногласие по этому вопросу. При этом они опираются на слова имама аль-Джасаса, который в своем тафсире сказал: “Саляфы разошлись в этом вопросе на три мнения. ‘Али сказал: «Беременная и кормящая грудью обязаны возместить пост и им не следует кормить бедняка». Ибн ‘Аббас сказал: «Они не должны возмещать, а должны кормить бедняка». Ибн ‘Умар сказал: «Они должны и кормить бедняка, и возмещать пост»”.
Однако имам не упомянул иснад (цепочку передатчиков) этих сообщений. Есть сообщения с иснадом, что Ибн ‘Умар считал, что беременная и кормящая грудью должны и возмещать пост, и кормить бедняка, однако эти иснады недостоверны от него. Достоверно же от него передается то, что они не должны возмещать, а должны кормить за каждый пропущенный день одного бедняка. См. “аль-Истизкар” 3/365.
А сообщений от ‘Али с иснадом вообще отсутствуют. Но даже если сообщение от ‘Али: «Беременная и кормящая обязаны возместить пост и им не следует кормить бедняка» и было бы достоверным, ему не может отдаваться предпочтение перед сообщением Ибн ‘Аббаса, которое имеет положение марфу’ и словам: «Установлено»!
На самом же деле достоверно неизвестно, чтобы вообще кто-либо из сподвижников противоречил Ибн ‘Аббасу в этом вопросе, как сказал это имам Ибн Къудама. См. “аль-Мугъни” 3/21.
Подытоживая все вышесказанное, следует еще раз отметить, что сообщения от Ибн ‘Аббаса и Ибн ‘Умара по поводу поста беременной или кормящей грудью имеют положение марфу’ (то, что передается от пророка (мир ему и благословение Аллаха). И среди ученых мухаддисов нет разногласий, что подобные достоверные сообщения от сподвижников, которые, толкуя Коран, указывают на исключение из общего, не являются их личным мнением. Нет никаких сомнений в том, что этим доводам не могут равнозначно противостоять ни аналогия, ни слова ученых опирающихся на иджтихад.
Это мнение является самым аргументированным и справедливым из всех существующих.
Чем следует кормить бедняка?
Старый человек, беременная и кормящая грудью одинаковы в отношении кормления бедняка. Они должны накормить за каждый пропущенный ими день поста одного бедняка половиной са’ или одним муддом еды, что примерно соответствует 1,5 кг.
Ибн ‘Аббас сказал: “Когда старый человек не может соблюдать пост, он кормит бедняка за каждый день одним муддом еды”, в другой версии сказано: “Кормит половиной са’ пшеницы”. ад-Даракъутни 1/249, имам ад-Даракъутни и аль-Альбани подтвердили достоверность. См. “Ируауль-гъалиль” 4/18.
От Малика сообщается, что Нафи’ передал от Ибн ‘Умара[3], который на вопрос поста беременной, которая опасается за своего ребенка, сказал: “Она не поститься и кормит за каждый день бедняка одним муддом пшеницы”. аль-Байхакъи 4/230. Иснад достоверный.
Сообщается, что “когда Анас ибн Малик состарился и не мог соблюдать пост, он приготовил сарид, созвал тридцать бедняков и накормил их всех”.ад-Даракъутни 2/207. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность иснада.
Имам аль-Бухари сказал: “Если старый человек неспособен поститься, то он кормит бедняка, как это делал Анас, который, после того как состарился, за каждый день кормил бедняка мясом и хлебом”. См. “Сахих аль-Бухари” 2/345.
Таким образом, можно кормить и раздавать беднякам любую еду.
Также можно давать одному и тому же бедняку еду, которая является искуплением как за один, так и за более количество дней. Кормить бедняков или раздать еду можно как в начале месяца Рамадана, так и в середине или в конце. См. “Фатауа Ибн Баз” 15/203.
Если же человек не имеет возможности кормить бедняка, то с него снимается эта обязанность. Имам Ибн Къудама говорил: “Если старик или старуха не могут кормить бедняка, то им ничего не следует делать, ибо «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» (аль-Бакъара 2: 286)”. См. “аль-Мугъни” 4/396.
То же самое относится и к беременным, и кормящим грудью, которые не имеют возможности накормить бедняка за пропущенный пост.
Не дозволено выплачивать деньги вместо еды!
Это положение подобно закяту аль-Фитр, который необходимо выплачивать именно продовольствием. Шейх Салих аль-Фаузан говорил: “Следует кормить бедняка половиной са’ еды, которую употребляют в данной местности, а половина са’ – это приблизительно полтора килограмма. Бедняка следует кормить именно едой, а не выплачивать деньги, поскольку Всевышний Аллах сказал: «А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка» (аль-Бакъара 2: 184). И текст Корана указывает именно на еду!”См. “аль-Фатауа аль-Фаузан” 3/140.
И в заключение воздаем хвалу Аллаху – Господу миров!
Подготовлено редакцией сайта
«www.ToIslam.com»

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Allah razı olsun, lakin məsələ ixtilaflıdır, İnşəAllah, belə də etmək olar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#202 rafizi

rafizi
 • Guests

Posted 25 September 2007 - 06:17 PM

salam sheyx. sehabalari soyan, lanat oxuyan shialara kafir deya bilarikmi?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Səhabəni söymək küfrdür. Amma kim söysə, ona kafir deməyin, hətta ona hüccət qalxmayınca. Bacarsanız onu başa salın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#203 SalafiSalih

SalafiSalih
 • Guests

Posted 26 September 2007 - 05:59 AM

Salam Aleykum Və Rahmətullahi Və Barakatuhu. ALLAHA HƏMD OLSUN!

1) Sheyx forumda bir nəfərin Namazdan sonra salavat gətirmesi hagda sualina cavab vermisizki bu davam etsə bidətdir. Sizin bu gunə gədər hech bir cavabinizi shubhə altina almamisham, bunuda almiram, amma dəgigləşdirmek isteyirem. Bu dogrudanda bidətdir? Mən hər fərz namazindan sonra 33 SübhənAllah, 33 Əlhəmdülillah, 33 Allahu Əkbar + 1 Lə iləhə illəllahu vəhdəhu lə şərikə..... bunu deyenden sonra 10-30 dəfə Peygəmbərə (s.a.s) göndərirəm. Bunun nəyi bidətdir? Bəs hər gün Peygəmbərə (s.a.s) ən azı 100 salavat göndərmək istəyirəm (ama 1 dəfəyə yox yorularam :) ) , bunu nə vaxt edə bilərəm?

2) Mən ALLAHDAN başqa heç kimdən kömək istəmirəm, amma işdən çıxarılmaq qorxusu yaransa tanıdığım vəzifəli şəxsə müraciət etmək olar ki Onu tapşırsın? Hansiki bunuda bilirəmki Ruzini verən ALLAHDIR, O istəməsə heç kim nə işdən çıxara bilməz, nədə işdə saxlaya bilməz. Bunu bilə bilə vəzifəli şəxsdən kömək istəmək ALLAHIN güc-qüdrətinə inamsızlıq kimi başa düşülür yoxsa olar belə etmək? Buna ətraflı cavab verin.

ALLAH RAZI OLSUN.

Salam Aleykum Və Rahmətullahi Və Bərakətuhu.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Buna adət etməyin, həm də bidət dediyim, necə qoca kişilər edir, namazdan sonra əllərini üzlərinə çəkirlər. Amma siz etdiyinizə də adət etməyin. Ancaq qeyd etdiyiniz zikrləri etsəniz kifayətdir.
2. Olar belə etmək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#204 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 26 September 2007 - 07:34 AM

Цитата (Ибн Хаджар @ Sep 18 2007, 01:33 PM)
Цитата
Большое омовение или гусул, обязателен в случае выделения спермы или если было вхождение мужского полового органа в половой орган женщины. В остальных случаях гусул не обязателен.

Ассаламу алейкум!

Насколько я знаю, в первое время распространения ислама, с мусульман требовалось брать гусль только в случае семяизвержения. Однако впоследствии им было приказано брать гусль также когда происходил хитанан, то есть, когда обрезанная плоть полового органа мужчины соединялась с обрезанной плотью женщины, иными словами, если кончик мужского полового органа погружался во влагалище, мусульманам предписывалось брать гусль, даже если самого семяизвержения не произошло. Именно так можно объяснить хадисы пришедшие в достоверном сборнике аль-Бухари, о том, что им было не обязательно брать гусль и разрешалось брать малое омовение если происходил хитанан. ИншаАллах, если такое толкование правильно, то шейх подтвердит его. А Аллаху ведомо лучше. Салам алейкум.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Нет, даже в хадисах пришло, от Аишы (р.а.) - даже после хитанана гусуль обязателен.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Да, но ведь это стало обязательным не сразу, не так ли? Разве брать гусль после хитанана стало обязательным с самого первого раза?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Ola bilər ki, əvvəllər bu olmayıb, amma hazırda səhih olanı budur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#205 Ибн Хаджар

Ибн Хаджар

  Пользователь

 • Пользователи
 • Pip
 • 378 posts

Posted 26 September 2007 - 07:45 AM

Цитата
2) Şeyx əl-Albani zahiri olmuşdur?

5) Bəs əgər nəzərə alsaq ki, indi İşa hardasa 9:12 girir, yəni insan isə məscidə 9:30 gəlib çıxırsa, yəni, artıq İşanın vaxtı girmiş olur, amma məsciddə hələ ki azan verilməyib, belə halda təhiyyəti qıldıqdan sonra Məğribin sünnətini qılmaq olar yoxsa yox?

Cavab:

2. Xeyr, o sələfi idi.
5. Siz elə məğribin sünnətini qılın, belə halda təhiyyətə ehtiyac yoxdur.


Əssələmu aleykum!

2) Təbii ki, şeyx Albani sələfidir. Burada soruşulan məktəbdir. Yəni, biz bilirik ki, İbn Xazm da zahiri idi, amma bu onu sələf olmağından çıxartmırdı. Ona görə soruşuram ki, şeyx Albani zahiri idi yoxsa yox?

5) Tutaq ki, biz təhiyyətin yerinə məğribin sünnətini qıldıq, amma axı məscidə gəldiyimiz vaxt İşa namazın vaxtı girmiş olur? Yəni, məgər İşanın vaxtında Məğribin sünnətini qılmaq olar?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, ibn Xazm sələfi deyildi, deyəsən onun əqidə barədə dediklərindən xəbərin yoxdur. Albaninin isə bəzi məsələləri zahirən götürməsi, onu zahiri etmir.
2. Eyib etməz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

Шейх Мухаммад Насыруддин аль-Альбани говорил: “Основа призыва саляфии держится на трех опорах:
1- Священный Коран;
2 - Достоверная Сунна;
3 - понимание первых двух опор в соответствии с пониманием праведных предшественников (ас-саляф ас-салих) из числа сподвижников, их последователей (таб’иун) и следующих за ними.
И причина заблуждения всех течений, будь то новых или старых, состоит в том, что они не держатся за третью опору!” См. “Маджалля аль-Асаля” № 23.[B]

#206 rafizi

rafizi
 • Guests

Posted 26 September 2007 - 06:16 PM

salam aleyk sheyx. indi qadinlar cox aciq-saciq geyinirlar. biz onlara soz atib [mas: bu fahishaya bax, gor, soyunub, cixib cola.] hec olmasa bir az onlara nayisa basha sala bilarikmi? axi bu ela munkardir ki, qadinlarda abir-heya, hamsi gedib. bu munkari aydindir ki, alla daf eda bilmirik. hech olmasa dilla nahy eda bilarikmi? Allah razi olsun.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, xeyr belə olmaz. Bu dəvətin üslubu deyil. Başıaçıqların çoxu namaz qılır. Sadəcə imanları zəif olduğundan bu məsələləri tətbiq edə bilmirlər. Onlar üçün Allahdan hidayət istəyin. Qoy mömin qadınlar onları dəvət etsinlər. Yəni son on illə müqayisə etdikdə, əlhəmdulillah, dəyişiklik çoxdur. İndi şəhərə çıxanda hicablı daha çox görürsən, əvvəllər belə deyildi.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#207 muhajir

muhajir
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 08:22 AM

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатуху
Шейх скажите разрешено ли называть ребенка именем Рахман, я полагаю, что нет считая что, можно только Абдурахман, один брат мне сказал, что в этом ничего запретного нет, так это качество присуще присуще челвеку, а что касается имени Аллаха, то в этом случае говорить Ар-Рахман.
Скажите как правильно?

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатуху

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Он прав, можно Рахман, нельзя ар-Рахман, но для раба божьего лучше АбдурРахман.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#208 Umm_Fatimah

Umm_Fatimah
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 08:27 AM

Assalemu Aleykum!

1. Heyzli qadin qedr gecelerinde nece ibadet etmelidir?
2. Destemaz alib secdede dua ede biler?
3. Qunut tuta biler?
4. Istixar namazinin duasini ede biler?
5. Guranin hansi surelerini oxuya biler?
6. Zikr ede biler?
7. Bayram gunu heyzli olarsa mescide gede biler?
8. Bele veziyyetde qadin ozunnen asili olmadan butun savablardan mehrum olur?

Wassallem!

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Dua, zikr, əzbərdən Quran, hədis, elm kitabı oxusun. Namazdan başqa nə var eləsin.
2. Hezyli olaraq, xeyr, amma adi səcdəyə gedib dua edə bilər.
3. Əllərin qaldırıb dua edə bilər.
4. Duanı edə bilər.
5. Əzbərdən hamısını.
6. Bəli.
7. Bəli, məscidə gedə bilər, sadəcə içəri girməsin, bayırda qalsın.
8. Xeyr, savablardan mərhum olmur. Sadəcə namaz qılmır, qalan başqa ibadətlərini edir. Amma Allah Təala ona namazın savabını verir, üzürlü olduğuna görə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#209 Umm_Fatimah

Umm_Fatimah
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 08:33 AM

Assalemu aleykum!

1. Lanet namazi deyilen bir shey var mi?
2. Cadu aleyhine hansi dualari oxumaq lazimdir? Peygamber sas (men oxuduguma gore) ona olunan cadulari Allahin komekliyi ile tapib cur be cur vasitelerle onlari acirdi. Bes biz ne etmeliyik?

wassallem.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, belə bir namaz yoxdur.
2. İxlas, Fələq və Nəs surələri, Ayətul Kursi, səhər və axşam zikrləri, öz dilimizdə dualar.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#210 NUR QEMER

NUR QEMER
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 08:49 AM

assalamun aleykum wa rahmatullah wa barakatuh

Qamet qardash bir nece sualim var
1. qiz ve oglanin bir nece il evvel toyu olub,ve onlar zaksla resmi nigah baglayiblar,,lakin qiz iller sonra Islama gelib namaza bashlayib,hal hazirda ovladlari var,qizin isteyirki kebin kesdirsin yoldashiyle,ama yoldash helede cahil oldugu ucun bunu uzadir, ve yaxud imtina edir mescide getmekden,,mumkundurmu bu proses oglansin bash versin??? bize deyilene gore bununcun oglanin shexsiyet vesiqesinin olmasi kifayetdir,Allahu alim
2.ve kebinsiz dunyaya gelmish ushag halal sayilirmi??
3.oglanin kebine getmemesinde onun ailesine gunah yazilirmi? yeni kebin kesdirmekcun guc tedbiq edilmeyib(sadece sozle deyilibse) ne derecede oglanin ata anasi gunah qazanmish olurmu?
4.men zekat barede sualma cavablandirmisiz, Allah razi olsun, Amin,,ama men zekati kime vermeyi bilmirem, men neyniyim?
inshAllah suallarim davamli olacaq,cavablara gore Allah razi olsun, Amin
assalamun aleykum wa rahmatullah wa barakatuh

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əsas odur ki, qız və oğlan tərəfdən adam gəlsin məscidə. Onlar gəlsə, bunu oğlansız da eləmək mümkündür.
2. O baxır onlar necə evləniblər. Əgər cahillik dövründə hər iki tərəfin halallığı olubsa, nişan, toy olubsa, bunda problem yoxdur. Amma gizlin olubsa, heç kim bilməyibsə, bu problemdir və o uşaq zinakar sayılır.
3. Özləri gəlməsə də gərək özləri tərəfdən birini təyin etsinlər ki, vəlilik etsin.
4. Zəkat 8 qisim insanlara verilir, hamısı da ehtiyaclı olanlardır, Tövbə, 60-da hamısı göstərilib.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#211 muhajir

muhajir
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 08:52 AM

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатуху
Шейх у меня еще к вам вопрос :

Можно ли какого-либо человека назвать великим, так как по этому поводу у нас тоже возникла дискуссия. Брат основывается на мнении о том, что Аллах наделяет свои творения некоторыми качествами, присущие Ему, например зрением и слухом, а так же Аллах Прощающий, и человеку тоже присуще прощать обиды или что-то еще между друг другом. Так он утверждает, что отдельные личности могут называться великими, но не том понимании, которое присуще Всевышнему.

Да простит меня Аллах если я ложь принял за истину.
Джазак Аллаху хайран.

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатуху

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Можно, обычно больших ученых так и называли.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#212 Guest

Guest
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 11:30 AM

As Salam aleykum.
Qamet qardash, zekati, erde olan, xalam gizina vere bilerem mi?
Wa as Salam aleykum

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər ehtiyacı varsa, əlbəttə.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#213 Zuleyxa

Zuleyxa
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 12:19 PM

As salamu aleykum!

Xarun Yahyanin agidesi nedir?
Onun kitablarini oxumaq olar?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
O sələfi deyil. Sadəcə bəzi kitablarını oxumaq olar, xüsusən də ateistlərlə və başqaları ilə dəvətdə onun kitablarını təklif etmək olar. Amma əqidə barədə onun kitablarını oxumayın.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#214 Umm_Fatimah

Umm_Fatimah
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 02:08 PM

Assalemu Aleykum!

Fitreni Ramazan ayi bitene geder cixmaq olar mi? Meselen son 5 gun erzinde. CUNKI BAYRAM GUNU CATDIRMAQ OLMUR.

WASSALLEM

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
2-3 gün qalmış artıq çıxara bilərsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#215 2511

2511
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 02:23 PM

Салам алейкум.
Если отец девушки дал согласия на брак,но не делает кабин(только после того как родители парня придут),т.е. после нишана.Можно ли им общаться хотя бы по телефону?
Джазакаллаху хайран!!!!!!!

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Посторайтесь до кабина избегать любых контактов.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#216 Umm_Fatimah

Umm_Fatimah
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 04:27 PM

Assalemu Aleykum!

1. Sidiyin sicramagindan hec cur gorunmaq olmadigi halda ne etmek lazimdir?
2. sicraya bilen yerleri sadece su ile yumaq kifayyetdir mi?
3. Destemaz almaq vacibdir mi?
4. bu halda gunah qazanilir mi?

wassallem!

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Şübhəli yerləri su ilə təmizləmək.
2. Bəli.
3. Əgər başqasının sidiyi dəyibsə, kifayətdir ki, həmin yeri təmizləyəsiniz. Dəstəmaza ehtiyac yoxdur.
4. Günah qazanırsınız, əgər laqeyd yanaşsaz, həmin yeri təmizləməsəniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#217 Sunna

Sunna
 • Guests

Posted 27 September 2007 - 07:58 PM

Цитата
Можете за ними совершать намаз.

Вы сказали что могу совершать за ними намаз.Но я когда совершаю намаз с ними у меня в голове только одно как бы успеть за ними,получается как робот просто встаёшь,сидишь а в душе ничего не чувствуешь.суру в любом случае не успеваешь.Я заметил они даже на сажде когда идут в поклон поднимаясь,до конца не садяться а сразу второй поклон.......

Ответ:

Если сможете посоветуйте имаму, чтоб он совершал намаз не торопясь. Если нет такой возможности и вы хотите совершать джамаат намаз, то подчинитесь имаму.
Аллах знает лучше!


#218 Elvin

Elvin
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 06:31 AM

Salam aleykum sheyx.Sheyx sizden bir xaishim var.Zehmet olmasa xutbelernizde xevaricler haqqinda genish ve delillerle danishasiniz.Estagfillah demirem delilsiz danishirsiniz!Xeyr!Amma daha yaxshi olar ki onlarin ic uzunu acarken tutarli delillerden istifade edesiniz.Onlarla danishanda adam bezen shekke dushur.Bilmirem nedendi.Umumiyyetle sirf xevaric eqidesi haqqinda olarmi ki,bir cd hazirlayasiniz?Ya da konkret bir gun teyin edesiniz hemen gunu ancaq xevaricler haqqinda xutbe edesiniz.Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu...

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
İnşaAllah, danışaram bu barədə. Artıq kitab da çıxıb, məsciddən gəlib götürə bilərsiniz. Amma şəkk-şübhəyə düşmək lazım deyil. Çünki baxın görün kimlərdir danışan, kimlərdir o şubhəyə salanlar? Onlar hamısı problemli insanlardır. Elə adamlardan əslən şübhəyə düşməyin özü gülməlidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#219 Shahin

Shahin
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 08:04 AM

SALAM ALEYKUM.
Axı biz Hənbəliyik elə deyilmi? Yəni mən sizdən eşitmişdim bunu ki biz əsasən Hənbəli fiqhiylə gedirik...
Mənə belə bir şey rast gəldi həm də Hənbəli fiqhihindən siz də baxın görün düzdür ? Bu alimləri qəbul eləmək olar?

Hənbəli fəqihlərindən İbnul Qeyyim əl Cəvziyyə “Zimmət əhlinin hökmləri” adlı kitabında deyir:

قال الجمهور دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل

“Cumhur dedi: “Darul İslam, Müsəlmanların yaşadığı və üzərində İslam hökmlərinin icra edildiyi yerdir. Üzərində İslam hökmləri icra edilməyən yer, ona bitişik olsa belə Darul İslam olmaz!
Ət Taif Məkkəyə çox yaxın idi, Məkkənin fəthi ilə Darul İslam olmadı. Sahildə bunun kimi.”
Qaynaq: İbnul Qeyyim əl Cəvziyyə “Əhkəmu Əhliz Zimmə” 2/728 (Daru İbni Hazm çapı)

Əli bin Suleyman əl Mərdəvi əl Hanbəli "Əl İnsaf" kitabında dedi:

دار الحرب : ما يغلب فيها حكم الكفر
"Darul Harb, küfr hökmünün üstün - qalib olduğu yerdir"

Qaynaq: Əl Mərdəvi "Əl İnsaf" (4/121)
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي
الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف

İbni Muflih əl Hanbəli (Vəfatı 884 hicri) "Ədəb Əş Şəria" kitabında (1/213) məsələmiz haqqında görüşünü deyir:

فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما

"Müsəlmanların hökmlərinin qalib olduğu bütün torpaqlar Darul İslamdır. Əgər orada kafirlərin hökmləri qalibdirsə Darul Küfrdür. Bu ikisindən başqa dar yoxdur"

Hənbəlilərin böyük alimlərindən Musa Hicavi “Əl İqna”da (Cild 2: Kitabul Cihad) Darul Harbi belə tərif edir:

دار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر
“Darul Harb: Küfr hökmlərinin qalib olduğu yerdir”

İndi bizdə demokratiyta hökmləri tətbiq olunur və biz bilirik ki bu küfrdür! Bu fətvadan belə çıxır ki ölkəmiz darul hərbdir? Yoxsa mən nəyisə gözdən qaçırmışam? Bəlkə tərcümədə məni aldadıblar? Ərəbcəm yoxdur axı.
Haqqınızı halal edin əgər uzun yazdımsa

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, biz Hənbəli deyilik və mənim yadıma gəlmir ki, mən belə bir şey deyim. Biz sələfiyik.
2. Darul İslam və Darul Küfr məsələsi əhali ilə götürülür. Şüyxulİslam deyir ki, əgər əhali müsəlmandırsa, onda darul İslamdır, əgər əhali kafirlərdirsə, darul Küfr sayılır. Məkkəni də misal gətirir, deyir ki, Məkkənin əhalisi müşriklər idi və darul Küfr idi, elə ki islamı qəbul etdilər darul İslam oldu. Amma ehkam deyildikdə, yəni namaz, oruc və s. əgər rahat şəkildə edilirsə. Amma ehkam deyəndə qanunları nəzərdə tutmağı bəzi alimlər deyib. Lakin səhih birinci rəydir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#220 muhajir

muhajir
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 08:33 AM

Цитата
Peygember s.a.v. rukudan gabag ve sonra ellerin galdirardi ama eger imam ve butun camaat bunu elemirse, ve fatiheden sonra amin demirse onda neynemeli?
Cavab:
Siz edin.

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатух.

Уважаемый шейх, там где я проживаю (Туркменистан) тоже имам и джамаат тоже этого не делают (после "Фатихи" - Аминь и поднятие рук перед и после руку). И у нас между братьями ищущими истину возникло разногласие по поводу того, делать ли это в мечетях или нет. (так если мы молимся дома то обязательно это делаем), но некоторые братья говорят,что бы не сеять смуту и не выделяться из джамаата (особено вслух произнося "Амин") этого не стоит делать, и в добавок приводят аргумент, что так официально в стране правительством религиозные предписание приняты по мазхабу Абу-Ханафи, где это не предусмотрено и исходя из этого они говорят что это попадает под хокм - подчинение правителю.
Тем не менее я беру за основу хадис пророка (сас) "Совершайте намаз, так как делал я" и не могу ничего убавить или добавить к намазу, если это не пришло в хадисах.
Посоветуйте как быть. Попрошу ответ дать на русском яз.

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатух.

Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Если из-за этого будет фитна, не сделайте, или скажите Амин не сильным голосом.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#221 SalafiSalih

SalafiSalih
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 10:15 AM

Salam Aleykum Va Rahmatullahi Va Barakatuhu. ALLAHA HEMD OLSUN!

Gardash,

1) ALLAHDAN bagishlama dilemeyi ezberlediyimiz erebce etsek daha efzeldir yoxsa ele oz dilimzde menasini derk ederek etdiyimiz?

Meselen: Əbu Da`vud (1516) İbn Ömərdən radiyallahu anhu rəvayət edir ki, o dedi: "Biz Allah Rəsulunun bir oturuşda yüz dəfə "Rabbiğfirli va tubb aleyyə, innəkə əntə əl-Təvva`b əl-Rahi`m" (Ey Rəbbim məni bağışla və tövbəmi qəbul et, həqiqətən də Sən Tövbələrin qəbul edən və ən Rəhimlisən) dediyini sayardıq.
Şeyx Albani rahiməhullah Sa`hih Əbu Davudda hədisi səhih adlandırmışdır.

Tutagki bu Bagishlanma duasini ezberledim, ve azerbaycan dilindede menasini ezberledim, indi men bu zikri etdikde sadece ezberden deyecem, amma azerbaycan dilinde deyende artig bu sozleri tebbi demish olursan. Hansi sechim daha efzeldir?

2) Her destemaz alanda meselen sag elimi dirseye geder yuyarken azerbaycan dilinde deyirem <Ya axiret gununun Sahibi, hagg hesab gunu emel defterimin sag elime verilmesini ve cenneti dileyirem senden> Sol elimi dirseye geder yuyanda ise eksine, sol elime verilmesinden ve cehennemden ALLAHA siginiram. Ozude bunu davamli olarag edirem, gunde neche defe destemaz aliramsa hamisinda deyirem. Bu etdiyimde sunnaya muxalif olan bir shey var? yani etidiyim BIDET deyilki???

Salam Aleykum Va Rahmatullahi Va Barakatuhu.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Əsas odur ki, dərk edərək olsun, bu daha kamildir. Təbii ki, ərəbcə daha gözəl olar, əgər mənalarını bilirisnizsə. Əgər mənasını ümumən bilirsinizsə, ərəbcə deyə bilərsiniz, xüsusən o zikrləri ki, peyğəmbər (s.a.v.) deyib.
2. Xeyr, belə etməyin, çünki bu bidətdir, peyğəmbər (s.a.v.) belə etməyib. Kifayətdir ki, dəstəmaz alanda “bismillah”la başlayasınız, qurtaranda isə şəhadət və ya “Müsəlmanın qalası”nda qeyd olunan zikrləri deyəsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#222 Guest

Guest
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 10:50 AM

Sualima gore uzr isteyirem evvelceden.
1)Ramazan ayinda oruclu olarken kishiden mezi hasil olarsa bu orucu pozurmu?Yani zovceni qucaqlamaq ve ya opmek kimi hallarda mezi gelerse oruc pozulurmu?
2)Eger oruc pozularsa bunu Ramazandan sonra neche gun tutmaq lazimdir?
3)Deyilene gore Ramazanda orucu qesden poazmaq 60 gun sonradan oruc tutmaq gerekdirir.Lakin bezileri deyirki qesden oruc pozarken bunun uchun 3 gun dalba-dal oruc tutulmalidir.
Mumkunse bu suallara cavab vererdiz

Cavab:

1. Xeyr, məzi orucu pozmur, sadəcə belə hallarda çalışın ehtiyatlı olun.
2. Belə halda pozulmur.
3. Xeyr, əgər cinsi əlaqə ilə pozularsa, onda 60 gün oruc tutulur. Amma yeyib-içməklə pozulubsa, onda 1 gün qəza edilir.
Allah daha yaxşı bilir!


#223 Ammar

Ammar
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 04:12 PM

Assalamu Aleykum va Raxmatullaxi va Barakatu

Şeyx hər hansı bir ticarət obyektini icarəyə və ya evi kirayə vermək haramdır? Yəni icarəni və ya kirayəni sələm kimi qəbul etmək olar? Çünki evi və ya obyekti icarəyə verəndə sələmə pul verən kimi heçnə itirmir.

Djazka Allaxu xayran

Assalamun Aleykum va Raxmatullaxi va Barakatu

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, haram deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#224 Umm_Fatimah

Umm_Fatimah
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 04:50 PM

Assalemu Aleykum!

Bacimin ailesi dindar deyil ve Ramazanin sonunda fitre cixmayacaqlar. Bacim ancaq bu ilden oruc tutmaga bashlayib. Men onun ve onun 2 yashli oglunun evezine fitre cixa bilerem?

wassallem

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, çıxara bilərsiniz, sadəcə özlərinə bildirin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#225 Umm_Fatimah

Umm_Fatimah
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 04:52 PM

Assalemu aleykum!

Abu Bakr mescidinin poct unvanini vererdiz zehmet olmazsa.

wassallem

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
[email protected]
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#226 rafizi

rafizi
 • Guests

Posted 28 September 2007 - 06:40 PM

salam sheyx. siz da bilirsiniz ki, axir vaxtlar biri peyda olub. oz kicik dastasina firqatun-naciya deyir. qalan qruplari takfir edir. siralari da gunu gundan coxalir. mani maraqlandiran odur ki, siz shaxsan onu taniyirsiz? onun disklari allarda gazir. deyirlar zinakarliga gora islam universitetindan qovulub. camaata hicrati tablig edir, amma ozu hicrat etmir. toylarda pul yigir. hec yerda ishlamir, havayi yeyir. onun dirnaqarasi faaliyyati naticasinda na qadar musalmanlar turmalarda yatir, amma onun ozunu tutmurlar. camaati cihada cagirir, amma ozu dalda gizlanir. xahish ediram bunlara qisman da olsa cavab verin. man uzaqda oluram, ona gora da mascidimiza tez-tez gala bilmiram. ham da eshitmisham fitna zamaninda Abdullah ibn Omar[ra] kimi mahshur sehabilar evda oturmaga ustunluk veriblar, ona gora da hech kasa qoshulmur va butun bunlarin sonunu sabrla gozlayiram. ALLAH amaninda.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, onu tanıyırıq. Səfeh və xəstə insanlardan biridir. Həmçinin elmdə də savadsızdır,onun da disklərinə elə savadsız insanlar qulaq asırlar. Dinləri və əsas iddiaları isə hakimiyyətdir. Sadəcə islam pərdəsi altında gizlənən quldur bir dəstədir. Elmi bilən adamlardan götürmək lazımdır. Xüsusən də siz onu düzgün vəsf etmisiniz. Ona görə də ağlı olan adam eləsinə qulaq asmaz, hər şey göz qabağındadır. Amma dəstəsinin çoxlaması yalandır, sadəcə bizim aramızda səfeh olanlar ona qoşulublar, o da müvəqqəti. Bu kiçik bir müvəqqəti fitnədir, əvvəllər də belələri olub. Buna görə camaatı tərk etmək lazım deyil.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#227 doctor.ayan

doctor.ayan
 • Guests

Posted 29 September 2007 - 10:31 AM

salam aleykum....Weyx size bir mesele haqda daniwmaq isterem INWALLAH meni duz bawa duwersiz....bu haqda baciyada daniwmaq istedim amma utandim fikirlewdim deyecek gor imani ne deerecede zeifdiki bunlari deyir. Bezen menim qelbimde wubhe olur estafurullah,lenet weytana fikirlewiremki ALLAH yoxdur,axiret yoxdur,QURAN sadece agilli,geniw zekaya malik insanin meslehetidir.estafurullah,ALLAH kecsin gunahimdan.ancaq bu zaman coxlu zikr eleyirem.bunu qeyri iradi,istemeden duwunurem.size sualim bu yalniz mende olur yoxsa diger imanli insanlarda olur??.bununla men kufr etmiw sayiliram?? ne etmeliyemki gunahdan qoruyum..ALLAH RAZI OLSUN...

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Xeyr, bu bəzi insanlarda olur, hamıda olmur. Təbii ki, bu sizin ixtiyarınızdan olmur. Belə halda əstəğfirullah deyib, Allaha sığının və şeytanı lənətləyin.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#228 doctor.ayan

doctor.ayan
 • Guests

Posted 29 September 2007 - 10:40 AM

salam aleykum.bayram namazi evde qilina bilermi,eger hemin insanin mecide getmeyine icaze vverilmirse?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Bəli, qıla bilərsiniz.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#229 12

12
 • Guests

Posted 29 September 2007 - 02:43 PM

Цитата
Təbii ki, şeyx Albani sələfidir. Burada soruşulan məktəbdir. Yəni, biz bilirik ki, İbn Xazm da zahiri idi, amma bu onu sələf olmağından çıxartmırdı. Ona görə soruşuram ki, şeyx Albani zahiri idi yoxsa yox?

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатуху

1 ) Объясните как понять захирии

2) Если увидишь новый месяц за один день раньше, чем тот день, когда по всей стране читается праздничный намаз, как быть: прекратить поститься с этого момента, но потом все-таки пойти на праздничный намаз или продолжать поститься в соответствии с установлением муфтия страны проживания вплоть до праздника разговения.

Салам Алекум ва Рахматулахи ва Баракатуху

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Zahiriyyə - bir firqə olub, Davud və ibn Xazm kimi alimlər başçılıq edib bu mədrəsəyə. Əsas da Quran və sünnəni zahirən götürüblər. Məsələn, peyğəmbər (s.a.v.) gölə böyl etməyi qadağan edib. İbn Xazm deyir ki, bu zahirən görünür ki, birbaşa gölə olmaz, amma bir qaba edib, sonra gətirib gölə tökmək olar. Əqidə məsələlərində çox qəribə fikirləri olub. Allah onu bağışlasın.
2. Həmin yerin camaatı ilə gedin. Bu sünnəyə daha uyğundur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#230 Guest

Guest
 • Guests

Posted 29 September 2007 - 04:44 PM

Salam,cinle seytan ayri-ayri varliqlardir,yoxsa eyni seydir?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Şeytan ümumi vəsfdir. Məsələn, şeytan cinlərdən, insanlardan olur. Cin isə oddan yaranmış ayrıca məxluqdur.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#231 rafizi

rafizi
 • Guests

Posted 29 September 2007 - 11:45 PM

salam sheyx. sizdan tabarruk haqqinda sorushacam. tabarruk sehabeler peygambara edirdilar. bu haqda heyatus-sehabe [M. Y. Kandehlevi] kitabinda mutavatir shakilda hadislar var. man bilan tabarruku ancaq xevariclar inkar edir. vassalam.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Tabarruk olub, lakin yalnız peyğəmbərlə (s.a.v.). Çünki səhabələr peyğəmbərdən (s.a.v.) sonra heç kimlə tabarruk etmədilər. Bu yalnız peyğəmbərin (s.a.v.) sağlığında olub.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#232 Famil

Famil
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 12:46 AM

Əs sələmu aleykum.
1.Bildiyiniz kimi əməllər imandandır,əməllərin olmaması niyyətin olmamasına dəlalət edirmi?.
2.Qəlb əməllərinin birinin olmaması,sahibinə fayda verə bilərmi,yoxsa hər birinin olması şərtdir?.
3.Bildiyimə görə şəhadətə aid elm şərtdir,bilmədiyi halda şəhadət verənin şəhadə-ti səhih deyildir.Buna dəlil:
Müşriklərin Onu qoyub yalvardıqları tanrılar şəfaət verə bilməzlər.Mənasını bilərək haqqa şəhadət verənlər isə istisnadır 43/86.
4.Mücərrəd imanın fayda verəcəyini diyənlər,qəlb əməllərinin yoxluğunu hansı sə-
bələrə bağlamışdılar?

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Xeyr, düzdür əməllər imandandır, amma olmaması (yəni zahiri əməllər) o demək deyil ki, niyyət yoxdur.
2. Qəlb əməllərinin birinin olmaması küfr ola bilər, amma baxmaq lazımdır ki, məhz hansı əməldir və o adamın cahil olub-olmaması, qəsdi və ikrah altında olmasına baxandan sonra alim hökm verə bilər.
3. Düzdür, şəhadətin şərtlərindən biri elmdir. Sadəcə bununla deyib, kim bilməsə o saat hökm verilməz. Baxmaq lazımdır ki, insan harda yaşayır, dəvət olunubmu, başa salınıbmı? Çünki elm var ümumən, var təfsilatı ilə. Ümumən bilsə ki, Allahdan başqa ibadətə layiq məbud yoxdur və Məhəmməd (s.a.v.) Onun rəsuludur, bu artıq onun ümumi imanıdır. Amma müşriklər isə əksinə, onlar bilirdilər bu nə deməkdir, ona görə qəbul etmədilər, inkar etdilər.
4. Qəlb əməllər yoxdursa, insan kafirdir. Orda mücərrəd əməl, yəni qəlbin əməllərin olması şərti ilə, çünki qəlbi əməllər əsasdır.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#233 Səid bin Abdullah

Səid bin Abdullah
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 04:35 AM

Əs sələmu aleykum.
ƏBDÜLƏZİZ ALİ ŞEYXİN TƏKFİR MƏSƏLƏLƏRİ HAQQINDA AÇIQLAMASI.
Murciələr isə onların tam əksidir. Onların əqidəsinə görə yalnız təsdiq etmək, hətta sadəcə Allahı tanımaq imanlı olmaq üçün kifayətdir. Yalnız bu, İslamın ərkanlarından heç bir şey etməyən insanın belə mömin olması üçün yetərlidir. Həmin kəsin imanı Cəbrayılın, Mikayılın, Peyğəmbərin, Əbubəkr əs-siddiqin və bütün səhabələrin imanına bərabərdir. Onlara görə bütün əməllər tərk edilsə də və ya Allaha şərik qoşmaq və küfrə yol vermək kimi böyük günahlar işlənsə də yalnız Allahı tanımaq imanlı olmaq üçün kifayətdir.

Şeyx,bir necə sualım var,və aydınlığ gətirməyinizi istərdim inşallah.
Bizlərin dəvət etdikləri insanların coxu Allah və Rəsuluna dair xəbərləri təsdiq edilər.Bu insanların təsdiqdən başqa əməllərinin zahir olmaması ilə,müsəlman oldu
ğlarını qeyd edən qardaşlar coxdur.Halbu ki,şeyx belələrinin mürciyə olduğunu qeyd etdi.
Sual:
1.Siz bucür insanları təkfir etməsəzdə,təkir edilmələri ücün nəyi şərt görərdiniz?.
2.Etikləri əməllərə önəm verməyən yanlız təsdiq etikləri ücün müsəlman görənə
gəldikdə,zahiri əməllərin varlığını və yoxluğunu qəlb dair əməlləri bilməmələrinə görədir.Hər nəqədər bu belə olsada,əslində höküm zahirə görədir.
3.İmanın əslınə və vacib olan imana girən əmir və nhiyləri bilmək, hər müslümana
vacibdirmi?.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Görsənir ki, siz murciyəni yaxşı tanımırsınız, çünki heç kəs demir ki, kim iman gətirsə, onun imanı kamildir. Biz sadəcə siz deyənlərə deyirik ki, onlar müsəlmandır, sadəcə imanları naqisdir, fasiq və ya asidirlər. Sadəcə siz bu məsələləri qarışdırmısınız.
2. Zahiri əməllər əsas deyil, əsas qəlbi əməllərdir. Qəlbi əməllər gedəndən sonra insan kafir olur. Zahiri əməlləri tərk edəni isə kafir görməyiblər, bircə namaz məsələsidir, o da ixtilaflıdır. Məsələn, dua zahiri əməldir, biri bunu tərk etsə, deməli, imanı getdi?
3. Bilirsiniz, elm iki növdür, hamıya vacib və vacib olmayan. Ümumi məsələləri bilmək hamıya vacibdir, xüsusən əqidə məsələlərini. Siz qeyd edən məsələləri bilmək hamıya vacib deyil, sadəcə bilənlərdən soruşsanız kifayətdir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#234 Elvin

Elvin
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 10:35 AM

Salam aleykum Sheyx.Zehmet olmasa suallarimi cavablandirardiniz.Evvelceden cavablariniza gore teshekkur edirem.
1.Bakidan Seudiyye Erebistanina sirf Muhammad( sas) ziyaret elemek niyyeti ile getmek olarmi? Ne hecc vaxtidir ne de omre vaxti yeni sirf peygemberin ziyaretine gedirem adi gunlerden birinde(meselen deyirem).
2.RasulAllahin qebrinin yanina catdiqda (tebii ki eger peygembermizin ziyartine icaze varsa) Peygembermize ASSALAMU ALEYKA YA RASUALLAH ! demek olar?
3.Peygembermize and icmek olar ya olmaz? Yeni deyesen ki meselen And olsun Peygembermize men filan ishi gormemishem.Bu ish shirk sayilarmi?
4.Birde sheyx Peygembermizi shehid kimi bilib,yeni onun ruhunun yashamasina ianaraq ondan komek istemek olarmi?Meselen YA RASUALLAH MENE FILAN ISHDE KOMEK OL! (Tebii ki Allahin izini ile,burada Peygemberi musteqil guc bilmemek sherti ile)
P.S. Seheyx xaish edirem mene Quran ayeleri esasinda cavab verin,eger imkaniniz varsa.Bu Meseleler menim zehnimi cox qarishdirir.Meni her zaman shekk-shubheye salir.
Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu.

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Peyğəmbərin qəbrini yox, məscidi ziyarət edin – bu daha düzgündür. Təbii ki, məscidə girəndə qəbri də ziyarət edəcəksiniz. Amma evdən qəbri ziyarət niyyəti ilə çıxmayın, qəsdiniz məscid olmalıdır.
2. Bəli, belə edilməlidir.
3. Bəli, bu şirin növlərindən biridir. Çünki peyğəmbər (s.a.v) deyib ki, yalnız Allaha and için, qeyrisinə and içən ya şirk edir, ya da küfr.
4. Xeyr, belə olmaz. Çünki səhabələr belə etməyib. Bunu ancaq Allahdan istəməlisiniz.
Abdrahim ayələr
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#235 sheyma

sheyma
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 12:45 PM

AsSelamu aleykum ve rehmetuLLAH sheyx ALLAH sizden ve bu saytda eziyyet cheken her bir insanda razi olsun!ALLAH size firdous cennetleri nesib etsin!

Qardash gorsenib ki qizdar istemesin hicaba kechmek,guya "deble"geyinmek,hal hazirda bir neche oglanlarlardaa bunun elehyinediler .ALLAH hidayet versin ne deyek.
sizden bir meslehet almaq isterdim bir bacinin meslehete ehtiyaci var
Demeli bir oglan hemen o baciya evlenmek teklif edib, dine gelmey isteyir ve her weyi qebul edir yalniz hicabdan bawqa.soruwanda sebeb deyir atam bunun elehyinedi men atam sag olanacan icaze vermiyecem yoldawima.sonrada deyir hechne olmaz yoldawim butun gunu evde olar.chixanda yalniz menimle chixar ,cahil sohbetler.ona hicabin gozelliyini nece bawa salmaq olar ?ALLAH rizasi uchun etrafli yazardiz.
WasSalam

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Təbii ki, bu düzgün deyil. Əhzab, 59-da Allah Təala hicabın fərz olduğunu bildirir. Çalışın ona bildirin bunları, başıaçıq gəzməyin günah olmasını, əgər belə ölərsə, buna görə əzab çəkəcək, oğlanın atası isə kömək edə bilməyəcək.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#236 AbdulVahab

AbdulVahab
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 01:39 PM

Salam aleykum sheyx.Size bele bir sualim var.O shexsler ki ehlibeytin feziletini ve meqamini kiciltmek ucun xutbeler edirler,sohbet burada ehlibeytin Allah yaninda olan heqiqi meqamindan gedir,bacardiqlari qeder ehlibeyte curbe cure iftiralar atirlarsa qesden bele insanlari nasibi saymaq olarmi?Sualima calishin konkret cavab ceresiniz,xaish edirem.
Sheyx birde sizeden bir xaishim var.Burada sizin mezhebnize muxalif olan mezhebin numayendelerinden kimse sual verende qezebli ve qerezli cavab vermeyin.Qezeb ve qerez insanin ruhuna ve meneviyyatina menfi tesir eleyir.Allaha emanet olun!

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Mən inanmıram ki,hansısa bir müsəlman əhlibeytə tənə etsin, xüsusən də indi. Təbii ki, Aişəyə (r.a) pis söz deyən nasibidir və asiliyin əlamətidir. Çünki Nur surəsində onun təmiz olması barədə Allahdan ayələr nazil olub. Təbii ki, əhlli beytə kim tənə edirsə, o nasibidir.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#237 Leman

Leman
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 02:03 PM

Salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

1. Bir cahil qohum bizi iftara devet edirse ve biz onlarin pulunun haram ve ya halal yolla qazanildigini bilmirikse, deveti qebul ede bilerik?
2. Qedir gecelerinde qadinlar sehere qeder oyaq qalmalidirlar, yoxsa dua ve ibadet edib yatmaq olar?
3. "Radiyallahu anh" ne demekdir?

Salam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
1. Siz dəvəti qəbul edin.
2. Nəinki qadın, hətt kişiyə də səhərə qədər oyaq qalmaq vacib deyil. Sadəcə gecənin bir hissəsini ibadət etsinlər, kifayətdir.
3. “Allah ondan razı olsun”.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!


#238 Saleekha

Saleekha
 • Guests

Posted 30 September 2007 - 02:34 PM

AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu!
Шейх у меня к вам такой вопрос ИншАллах. Есть такой аят в Коране:

(2:280) Если должник находится в трудном положении, то дайте ему отсрочку, пока его положение не улучшится. Но дать милостыню будет лучше для вас, если бы вы только знали!

Если муж до свадьбы не дал своей жене махр, так как не было возможности, но обещал дать после свадьбы и выплатил меньшую часть махра. Может ли жена простить долг (махр) мужу, чтобы он его не выплачивал, так как он немного в затрудненном положении. Отмечу, что простить долг не временно, а навсегда. Разрешается ли это по Шариату?

Jazaki Allahu xayran!
AsSalamu aleykum va RahmatuLLAHI va barakatuhu!


Ответ:

Ва алейкумус салам ва рахматуллахи ва баракатуху!
Это ваше право, можно поступать таким образом.
Аллах знает лучше!
Вас саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!


#239 Guest

Guest
 • Guests

Posted 01 October 2007 - 10:23 AM

As Salam Aleykum
Qamet gardash, beynelxalg ve ya diger boyuk ehemiyyetli idman yarishlarinda ishtirak edenler orucu aca (tutmaya) bilerler?
Wa as Salam Aleykum

Cavab:

Wa aleykumus salam va rahmatullahi va barakatuhu!
Əgər görsələr ki, ağırdır, onda açsınlar, başqa günlər qəza edərlər.
Allah daha yaxşı bilir!
As salamu aleykum va rahmatullahi va barakatuhu!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users